Friday, October 10, 2014


మనల్ని నిర్మించే  మాటలు 


ఈనాటి కుటుంభ , వైవాహిక జీవితాల్లో మనం అనుకోకుండా విఫలమైయ్యే సందర్భాలు అనేకం. ఈ వైఫల్యానికి ముఖ్య కారణంగా మన సరి లేని సంభాషణ, సంభంద భంధవ్యాల లేమి అని చెప్పొచ్చు. అపోస్తులుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘస్తులకు లేఖ రాస్తూ 4:29 లో "వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమునుబట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అను కూలవచనమే పలుకుడి గాని దుర్భాషయేదైనను మీనోట రానియ్యకుడి. "   అని అనడం మనం చదువుతాం . 
రోజంతా మనం మన పని పాటల్లో , కుటుంభ వ్యవహారాల్లో చాలా పని బిజీ గా ఉంటూ మన పనులను చేయించుకోడానికి మన మాటలను వాడతాం . భావవ్యక్తీకరణ లేకుండా సంబంధ  భాందవ్యాలు  బలపడవు. సంభాషణలో దుర్భాషయేదైనా చోటు చేసుకుంటే అది ఎలా మనిషిని ఎదగనివ్వకుండా ఆపుతుందో, క్షేమాభివృద్ది కి సంభందించిన మాటలను మనం వాడినప్పుడు ఆ సంభాషణ ఎంత స్పూర్తిదాయకంగా ఉండి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా బలపడతాయో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే పౌలు విను వారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధి కరమైన మాటలనే పలకాలని సూచిస్తున్నట్టు గమనించవచ్చు.

చాలా సార్లు పిల్లను ఇలా  నిరుత్సాహ పరిచే మాటలు మాట్లాడుతూ వారిని అచేతనులుగా , నిజంగా పనికి రాని వారిగా మనమే చేస్తుంటాం. అలాంటి కొన్ని మాటలివిగో -" నీకేమి సరిగ్గా చేయడానికి రాదు కదూ ", - " ఎందుకు చెప్పినట్టు చేయవు నీ సమస్య ఏంటి అసలు ",-   "నీకెంత నేర్పినా వ్యర్ధమే  " -" నీకు రానే రాదు అసలు " -" నీలాంటి వానితో పెట్టుకున్నా చూడు నన్ను నేనే అనుకోవాలి ",  నువ్వస్సలు  మారవు " నీకు చేత  కాదు నన్ను చేయనివ్వు " -" పగలగొట్ట కుండా ఏ పని చేయలేవని నాకు ముందే తెలుసు" , - " నీ మీద నమ్మకం ఉంచా చూడు "  ఇలా చెబుతూ పొతే పెద్ద లిస్టు తయారవ్తుంది.  ఇలాంటి పదాలు , మాటలు మాట్లాడకుండా వారి క్షేమాభివృద్ది కోసం ఉపయోగపడే మాటలు మనం మాట్లాడలేమా ?? 

"99 ways to say 'very  good '" అనే లిస్టు పిల్లలకే గాని, యవ్వనస్తులకే గాని, పెద్ద  వాల్లకైనా క్షేమాభివృద్ది కలిగించే భావవ్యక్తీకరణలు మనకు నేర్పుతాయ్.- " ఇంతే ఎంత సులువో చూసావా " - " నువ్వు చాల కష్టపడి పని చేస్తున్నావ్ ",  " నిన్ను బట్టి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను ",  " నువ్వు సాధించగలవు " -" నువ్వు కాకుండా ఇది వేరే ఎవరు చేయలేరు ",  " ఇప్పుడు ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కదా .. ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా నువ్వు చేయగలవు " " మంచి ఆలోచన " ఇలాంటి మాటలు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించడమే కాక సంబంధ బాంధవ్యాలను బలపరుస్తాయి. 

ఇదే విషయాన్ని పౌలు అంటున్నాడు మన మాటలు వినే వారికి వారి పరిస్థితుల్లో క్షేమాభివృద్ధి కలిగించేదిగా ఉండాలి. అలా మాట్లాడడం  వల్ల వాళ్ళలో దయ , జాలి లాంటి సద్గుణాలను మనం నాటగలం , ఆత్మ ఫలాలను ఫలించేలా చేయగలం. వాళ్ళ జీవితాలపై ప్రభావాన్ని చూపగలం మార్పు తేగలం. 

ఇవ్వాళ్టి నుంచి మాట్లాడేముందు మనల్ని మనం ఒక సారి సరిచూసుకుందాం ఎలాంటి భావవ్యక్తీకరణ మనం చేస్తున్నాం. ఎదుటి వారికి క్షేమం కలిగించేదా ?? లేదా వారిని కట్టబడకుండా కూల్చేదా ?? ముఖ్యంగా చిన్నారులతో. 

చివరిగా ఒక్క విషయం ముషులకు ప్రోత్సాహపరిచేవారు , ధైర్యాన్ని నింపే వారు కావాలి. నిరుత్సాహపరిచి వారి మూలాలను బలహీన పరిచే వారు కారు."  ఇందులో నువెవ్వరు "   ???    

Button up your lip securely
'Gainst the words that bring a tear,
But be swift with words of comfort,
Words of praise, and words of cheer. —Loucks
A word of encouragement can make the difference between giving up and going on.

Friday, October 3, 2014

మన శక్తికున్న పరిమితులు
---------------------------------

దేవుడు మోషే ని తన పనికై పిలిచాడు. అవును 420 సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉన్న ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుంచి బయటికి తీసుకుని రావడానికి. అప్పుడు మోషే ఏమన్నాడో తెలుసుగా " అప్పుడు మోషే - ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో మాటలాడి నప్పటినుండి యైనను, నేను మాట నేర్పరిని కాను, నేను నోటి మాంద్యము, నాలుక మాంద్యము గలవాడను "   అని అనడం నిర్గామకాండం4:10 లో చూస్తాం. 

మోషే మాటలను బట్టి చూస్తే ఆయనకు మాట్లాడేప్పుడు కలిగే ఇబ్బంది ఉన్నట్టు బాగా నత్తి ఉన్నట్టు అర్ధం చేసుకోవచ్చు. నేను నత్తి వాణ్ని అని మోషే దేవునితో సమాధానం చెబుతుంటే దేవుడేమన్నాడో చూడండి. నిర్గమ 4:11  "యెహోవా - మానవునకు నోరిచ్చినవాడు ఎవడు? మూగ వానినేగాని చెవిటివానినేగాని దృష్టిగలవానినేగాని గ్రుడ్డి వానినేగాని పుట్టించినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా."  అని. నోరుగల వాళ్ళని , మాట్లాడలేని వాళ్ళని , వినలేని వాళ్ళని , చూడలేని వాళ్ళని కూడా పుట్టించింది దేవుడే అని మనం చూస్తాం.  

మన బలహీనత, అశక్తత, వైకల్యాన్ని దేవుడు తన మహిమ గురించి వాడుకుంటాడు. ఆ బలహీనతల్ని కలగించడం ద్వారా దేవుడు మనల్ని  తక్కువగా చేసాడని కాదు కాని ఆయన ఆ బలహీనతల్ని తన మహిమ గురించి వాడుకోడానికి ఆ బలహీనతలో మనం  దేవునికి మరి దగ్గరగా చేరడానికే కలిగిస్తాడు. 
మన వైకల్యం ఆయన మీద ఆధారపడడానికే గాని ఆయనకు ఆటంకం కాదు. ఆయన మీద ఆధారపడుతూ ఆయనతో సంబంధాన్ని బలపరుచుకుంటూ , మన బలహీనతలో ఆయన శక్తిని రుచి చూస్తూ ఆయనలో ఆనందాన్ని పొందేందుకు మన వైకల్యం కారణమైతే ఎందుకు చిన్న తనంగా భావించాలి. 

అపోస్తులుడైన పౌలు నా బలహీనతను చూసి దాన్ని తొలగించు అని మూడు సార్లు దేవుని దగ్గర ప్రాధేయపడ్డట్టు చూస్తాం. అలా ప్రాధేయపడేప్పుడు వేడుకునేప్పుడు ఈ మాటలు కూడా ఆయన హృదయపూర్తిగా అన్నాడు - 2 కోరింథి 12:10 లో  "నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవముల లోను నేను సంతోషించుచున్నాను.  అప్పుడు ప్రభువు తనతో అన్న మాటలు తనకెంత ఆదరణ ఇచ్చి యుంటే అలా అనగలడు మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసు ఏమన్నాడు  ఎందుకంత ఆదరణ పౌలు పొందగలిగాడు 2 కోరింథి 12:9 - "అందుకు - నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహుసంతోషముగా అతిశయ పడుదును."    

పౌలులా మనం ఎందుకు ఆలోచించ కూడదు?? మన బలహీనతలో , మన వైకల్యంలో ఆయనపై ఆధారపడుతూ ఆయనని దగ్గరగా చూస్తూ , ఆయన మహిమ కోసం ఆయన మనల్ని వాడుకునేప్పుడు ఎందుకు ఆయనకి మన జీవితాల్లో ప్రధమ స్థానం ఇచ్చి మన అశక్తతలో , మన బలహీనతలో , వైకల్యంలో ఆయన మహిమకోసం మనల్ని మనం సమర్పించుకోకూడదు. 

God uses weakness to reveal
His great sufficiency;
So if we let Him work through us,
His power we will see. —Sper
God's strength is best seen in our weakness.

Thursday, April 10, 2014

శ్రమలు- ఆశీర్వాదాలు
-----------------

ఈ లోకంలో జీవిచడం చాలా కష్టమైన పనే. అందుకే అంటుంటారు కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటడం కష్టమని. ఒక భక్తుడైతే నడిపించు నా నావ అని పాట కూడా రాసాడు దాన్ని మనం కూడా అంతే ధ్యానపూర్వకంగా పాడుతూ ఉంటాం.

చాలా సార్లు మనకు కష్టాలు, బాధలు , నష్టాలు సంభవించినప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ నా కష్ట సమయంలో అసలు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని. అన్యాయం , మోసం మనపై విజయం సాధిస్తుంటే అస్సలు దేవుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు అని. అయితే మనం దాటొచ్చిన సంఘటనలపై ఎలా ప్రతిస్పందించాలో ఎలా స్పందించలేమో అనే  నిర్ణయం, ఎంపిక కూడా మనపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిశుద్ధ గ్రంధంలో "హబక్కుకు " అనే ప్రవక్తకి  కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే ఏర్పడినప్పుడు ఆయన సంతోషించడానికే  మ్రొగ్గు చూపాడు.

యూదులలో ప్రభలంగా పెరిగిన ఆత్మీయలేమి, అవినీతి విషయమై హబక్కుకు చాల కలత చెందాడు. దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందన కూడా హబక్కుకుకు  బాధ కలిగించింది. యెహోవా తలుచుకుంటే ప్రక్కనే ఉన్న పాపాత్ములైన బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని దండెత్తింప చేసి యూదా దేశ ప్రజలకు బుద్ది తెప్పించగలడు కాని ఆయన అలా చేయలేదు. ఈ విషయం హబక్కుకును ఇంకా ఆలోచింప చేసింది . అయినా హబక్కుకు పరిశుద్ధుడైన యెహోవా యొక్క నీతి , న్యాయ యదార్దతలను , ఆయన జ్ఞానం మరియు సార్వభౌమత్వాన్ని బట్టి ఆనందిస్తూ అందును బట్టి ఆయన్ని కీర్తిస్తున్నాడు.

హబక్కుకు 3:17-18-" అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెట్లు కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱ్ఱలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను| నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకర్తయైన నా దేవునియందు నేను సంతో షించెదను." అంటున్నాడు. 


యూదులు యెహోవాను  నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల కలిగిన ఫలితాలేంటో  పక్కకి పెడితే హబక్కుకు మాత్రం యెహోవా యొక్క నీతిన్యాయ యదార్ధతలను కీర్తిస్తూ ఆయనపైనే విశ్వాసంతో ఆనుకున్నాడు. హబక్కుకు కేవలం యెహోవా యందలి విశ్వాసంతో జీవించడానికి  ఇష్టపడ్డాడు. ఆ విశ్వాసమే ప్రతికూల సమయాలలో కూడా ఆనందం పొంది రక్షణకర్తయైన దేవునిలో సంతోషించేలా చేసింది. 

యెహోవా యందు విశ్వాసంతో మనం కూడా మన శ్రమలలో హబక్కుకులా ఆనందించొచ్చు. ఆయన కృపాతిశయములో ఆనందిస్తూ ఆయన  సార్వభౌమత్వాన్ని దగ్గరగా చూడగలము.

"మన శ్రమలలో దేవుణ్ణి స్తుతించడం వల్ల  శ్రమలు ఆశీర్వాదాలుగా మారుతాయి " 


Be this the purpose of my soul My solemn, my determined choice: To yield to God’s supreme control, And in my every trial rejoice. —Anon.     
Tuesday, March 25, 2014

అసూయతో పోరాటం
________________
ఒకర్నొకరు భయంకరమైన శత్రువులుగా భావించుకునే ఇద్దరు దుకాణం యజమానుల గురించి చెప్పబడ్డ ఒక  కథ ఉంది.  ఆ ఇద్దరు ఓనర్ లు ఎప్పుడూ ఎదుటి వాళ్ళ దుకాణంలో ఏం  జరుగుతుంది ?? వాళ్ళ వ్యాపారం ఎంత జరిగింది ?? ఎంత మంది కస్టమర్లొ చ్చారు ?? లాంటి విషయాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించే వారు. వారి దుకాణానికి ఎవరైనా ఒక కస్టమర్ వస్తే , ఎదుటి వాడి వైపు చూసి గట్టిగా గర్వంగా   నవ్వేవారు .

ఇలా ఉండగా ఒక రోజు రాత్రి దుకాణం యజమానుల్లో ఒక యజమాని దగ్గరకు ఒక దూత వచ్చి, ఏం  వరం కావాలో కోరుకో కాని ఒకటి గుర్తుంచుకో, నువ్వు కోరుకునే కోరికకు రెండంతలు నీకు  పోటీఅయిన వాడికి అంటే నీ పొరుగు దుకాణం ఓనర్ కి  జరుగుతుంది అని, తను వచ్చిన ఉద్దేశ్యం చెప్పింది . 


వెంటనే ఆ యజమాని దూత కాళ్ళ మీద పడి తన కళ్ళలో ఒక కన్ను తీసేయమని వరమడిగాడు .

అసూయ, ద్వేషం ఎలాంటివంటే స్వనాశనాన్ని కాంక్షించి స్వపతనం వైపు నదిపేవి.

ఈ అసూయనే కోరింథి సంఘాన్ని చీల్చింది. కోరింథి  సంఘంలోని విశ్వాసులు వాక్యాన్ని అంగీకరించినా వారి హృదయాలను పరిశుద్ధాత్మకు , పరిశుద్ధాత్మ కార్యానికి  అనువుగా మార్చుకోలేదు. దాని పర్యవసానంగా అసూయ తమ హృదయాల్లో చేరి కోరింధి  సఘాన్ని చీల్చింది. అదే విషయాన్ని I కోరింధి 3:3 లో పౌలు మాట్లాడుతూ -

"మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుష్య రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? " అని అంటాడు . అయితే ఆ విశ్వాసులు నిజంగా సువార్త విని వాక్యపు జీవంతో పరిశుద్ధాత్మ ఒప్పుకోలుతో నడిచిన వారిలా  ఉండరు. 
ఈ మధ్య కాలంలో మన సంఘాల్లో కూడా ఇది చూస్తున్నాం. ఒక వర్గం వారు నాయకులైతే మరో వర్గం వారు సంఘానికి వాళ్ళ నియమకాలం అయ్యే వరకు రారు. ఒక వర్గం ఒకటి ప్రతిపాదిస్తే ఇంకో వర్గం వినదు. అసలు సంఘానికి ఆరాధన కోసం కాక  తమ ఉనికి చాటుకోవడానికి మాత్రమే  వస్తున్న వారు లేరా ? ఇలాంటివి సంఘాల్లో జరగడం వల్లనే కొత్త కొత్త స్వతంత్ర సంఘాలు పుట్టుకొచ్చి కొత్త ఆరాధనా క్రమాలు , తప్పుడు బోధలు జరగడానికి పీఠలు వేయడం లేదా ? సంఘం క్రీస్తు శరీరం క్రీస్తు సంఘానికి అధిపతి అనే విషయం మనం మర్చే పోతున్నాం . కాదంటారా ?ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు  తమ హృదయాల శుద్ధీకరణ చేస్తూ తమతో వాసమై ఉంటాడో అక్కడ ఇలాంటి అసూయకు తావే ఉండదు . 


పరిశుద్ధాత్మ మనలో కార్యం చేస్తున్నాడు అన్న దానికి సూటి అయిన నిదర్శనం మనకు కలిగిన ప్రతిదానికి మనం ఆయనకి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లిస్తాం. ఒకరి మీద ఒకరికి అసూయ లేకుండా అందరికీ కలిగే ఆశీర్వాదాలను బట్టి సంతోషిస్తాం. 


ఈ రోజు దేవునికి కృతఙ్ఞతలు చెబుదాం. -"దేవా నువ్వు మాకిచ్చిన ప్రతి శ్రేష్టమైన ఈవులను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు. మాకేది అవసరమో అది నువ్వు మాకిచ్చావ్. మాకన్నా ముందే మా అవసరతలు నీకు తెలుసు. నువ్వు మాకున్న గొప్ప గనివి, మా సంపదల నిదివి ,జీవపు ఊటవి . ఒకవేళ నువ్వే లేకపోతే  మాకు ఈ బ్రతుకే ఉండేది కాదు "అని . 


Friday, March 21, 2014

మరుగై యుండలేని పరిమళ తైలం 
___________________________
గులాబీల నుండి తయారు చేసే  అత్తరుతైలానికి బల్గేరియా ప్రసిద్ధి. ఆ గులాబీ అత్తరును ఎగుమతి దిగుమతి చేయాలంటే ఎంతో ఎక్కువ సుంకం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. యాత్రికుడుగా (tourist) వచ్చిన ఒక వ్యక్తి  అంత సొమ్మును సుంకంగా చెల్లించడం ఇష్టం లేక రెండు చిన్న బుడ్డీల అత్తరును తీసుకుని తన సూట్కేస్ లో దాచుకుని బయల్దేరాడు. అతడు ఆ అత్తరు సీసాను సూట్కేసులో పెట్టుకునేప్పుడు రెండు చుక్కల అత్తరు దానిపై పడింది. ఆ వ్యక్తి  రైలు ఎక్కడానికి స్టేషన్ వరకు రాగానే ఆ అత్తరు సువాసనా ఆ చుట్టు ప్రక్కల వ్యాపించింది. 


అక్కడి ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్ లకు అతడు దాచిపెట్టిన విలువగల వస్తువేంటో అర్ధమయ్యింది. వెంటనే ఆ మరిచిపోలేని, మస్తిష్కంలోంచి తుడిచివేయలేని ఆ సువాసనలు వ్యాపింపచేసిన తైలాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నారు.

యేసు ప్రభు వారు కూడా అంతే . ఆయన్ని మనలో దాచిపెట్టి అందరితో మామూలుగా మసలుకోగలిగే ఆస్తి కాదు.

ఆయన పరిచర్య చేస్తున్న రోజుల్లో ఆయన ఎక్కడ ఉంటె అక్కడ జనసమూహం ఆకర్షింపబడింది. ఆయన మాటలలోని జ్ఞానం వినడానికి. ఆయన చేసే ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలని చూస్తూ ఆయన నుండి మేలులు పొండుకోడానికి ఆయన ప్రేమను, కృపను   రుచి చూడడానికి వేవేలుగా ఆయన్ని చుట్టుకునే వారు. 


యేసు ప్రభువు  పరలోకానికి ఆరోహనమై వెళ్ళిన తరువాత కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభావం వారి  జీవితాల్లో యదార్ధమైనది పని చేసింది. ఆ అనుచరుల్లో  ఆయన దాగున్నాడని వారి మాటలు ప్రవర్తన పరిచర్యలో ఆయన మూర్తిమత్వం దాగుందని ప్రజలు , వారిని చూసిన జనాలు గుర్తించారు ( అపోస్తు 4:13 వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్యలేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గుర్తెరిగిరి.).


మనలో ఆయన అలాగే ఉన్నాడా? ఆయన్ని మనలో దాచుకుని నిజంగా అలా ప్రేమిస్తున్నామా ? ఆయన కొరకు జీవిస్తున్నామా? దాచిపెట్టుకోలేని వాడుగా ఆయన మనలో నుండి మనలని చూసిన వారికి కనిపిస్తున్నాడా ?
(మార్కు 7:24 ఆయన అక్కడనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల ప్రాంత ములకు వెళ్లి, యొక ఇంట ప్రవేశించి, ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై యుండ లేక పోయెను.). ఒక వేళ అలా జీవిస్తుంటే ప్రపంచం క్రీస్తు వైపున్న వాళ్ళగా మనలని చూస్తుంది. మన లోంచి ఆ ప్రభావం సువాసన వారిపై కూడా పని చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన దాచి పెట్టలేని పరిమళతైలమ్.
When we've been alone with Jesus,
Learning from Him day by day,
Others soon will sense the difference
As we walk along life's way. —Hess

Sunday, March 16, 2014

ఎంతో ఉత్సాహంగా కొందరు నూతన సంవత్సరం మొదటి రోజున గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. -" ఈ సంవత్సరం ఎలాగైన పరిశుద్ధ గ్రంధాన్ని మొత్తం చదివి ముగించాలి అని" . నిర్ణయించుకున్న దాని ప్రకారమే చదవడం కూడా మొదలుపెట్టేస్తారు. కాని చివరికి బైబిల్ పఠనం కుంటుపడేదల్లా లేవికాండము దగ్గరకు రాగానే . 

సృష్టి ఆరంభం.ఆశ్చర్యంగా , చక్కగా చెప్పబడే కథలా ఆదికాండము ముగుస్తుంది. గొప్ప సమూహంగా బయలుదేరిన ఇశ్రాయేలీయులు ఎలా ఈజిప్ట్ ని దాటి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి బయలు దేరారు అన్న విజయవంతమయిన గాధలా నిర్గమాకాండము అయిపోతుంది. లేవికాండము మాత్రం మర్మాలతో చుట్టబడ్డ గ్రంధంలా ఉంటుంది. అప్పుడు వరకు యాత్రికులైన ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రాల్లోని లేవి గోత్రాన్ని ఎన్నుకుని యాజకులుగా ఉండడానికి ఏర్పర్చున్నట్టు చూస్తాం .. దేవుడు యాజకులకు , ప్రధానయాజకునికి అలాగే ఇశ్రాయేలీయులు పాటించవలసిన నియమాలు విధుల గురించి చూస్తాం. మరి ముఖ్యంగా ప్రధాన యాజకునికి ఇచ్చిన టెక్నికల్ మాన్యుల్ లాగా లేవికాండము ఉంటుంది.

యాజకునికి చెప్పబడ్డ విషయాలను తక్కువగా చేసి చూసి స్కిప్ చేస్తూ వదిలేస్తూ ముందుకు దూకేసి అధ్యాయాన్ని తొందరగా ముగించేయాలని ఆత్ర పడకండి. ఎందుకంటే 420 ఏళ్ళు బానిసలుగా ఉన్న ప్రజలు విడుదల పొంది యాత్ర చేస్తున్న ప్రజలు అక్కడున్నారు. ఈజిప్ట్ బానిసత్వ గతం నుంచి దేవుడు మహిమాన్వితంగా తీసుకెళ్తున్న భవిష్యత్తు లోకి, స్వాతంత్ర్యంలోకి నడవబోతున్న ఆ యాత్రికులకు లేవికాండము "Life Guide" .

లేవికాండము మధ్య భాగంలో 18 వ అధ్యాయంలో ఆయన లేవీయులకు ఏమి చెప్పాలనుకున్నాడో తెలియజేస్తాడు. 18:3-5 " మీరు నివసించిన ఐగుప్తు దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు; నేను మిమ్మును రప్పించుచున్న కనాను దేశాచారములచొప్పున మీరు చేయకూడదు; వారి కట్టడలను బట్టి నడవకూడదు//. మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కట్టడలనుబట్టి నడుచుకొనుటకు వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను.
.//మీరు నాకట్టడలను నా విధు లను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన బ్రదుకును; నేను యెహోవాను//.

దేవుడు మానవాళిని రక్షించడానికి 1500 ఏళ్ళ ముందే చిత్రించిన రక్షణ ప్రణాళికా చిత్రం లేవికాండము లో కనిపిస్తుంది. మానవుడిగా , సిలువయాగము చేయబోతున్న గొర్రెపిల్లగా రాబోతున్న యేసు ప్రభుని అక్కడే ఆయన చిత్రించాడు. యోహాను 1:29 లో యోహాను ఈ విషయాన్ని నిర్దారణగా ఇలా అన్నాడు. -"యోహాను - యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచిఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపిల్ల."

మన ఈ లోక జీవనయాత్రలో ఆదికాండము నుండి ప్రకటన వరకు ప్రయానించేప్పుడు లేవికాండము లాంటి స్థలాలు వచ్చినప్పుడు ఆగకుండా యాత్ర సాగిద్దాం. లేవికాండంలో బలిగా మారబడ్డ యేసు ప్రభువారిని వెంట బెట్టుకుని మరీ వెళ్దాం. లేవికాండం ఒక అధ్బుతమైన వంతెన అది మనలని బలియాగం నుండి రక్షకుని దగ్గరకు చేర్చుతుంది.

The offerings of animals,
Were made in days of old,
To point us to the Lamb of God,
His sacrifice foretold. —Fitzhugh

Wednesday, April 17, 2013

యెషయా 60:22- " వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎన్నికలేనివాడు బలమైన జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టుదును. " 
------------------------------------------------------------------------------------------
ఆపద యుద్ధ బేరి మ్రోగిస్తూ వచ్చింది . ఆ ఆపద నాకోసం సిద్ధం చేసుకొని వచ్చిన ఆయుధాలు , శరాలు నన్ను తగులుతూ ఉంటె , మనుషుల వైపు చూసా , మేమున్నాం .. మేమున్నాం ( అన్నా , అక్కా , వదినా , తమ్ముడు , చెల్లి , అత్త , మామ , ఆత్మా బంధు , ప్రాణ స్నేహితులు లాంటి వాళ్ళు / అంటూ పిలిచే వాళ్ళు ) అని చుట్టూ రక్షణ నిస్తామని తోడుంటామని నిలకడ లేని ప్రమాణాలతో పిట్టగోడల్లా నిల్చున్నారు .

అయ్యో .. ఆ ఆపద నేస్తమైన తుఫాను దుమ్ము దూళిని వెంటేసుకుని సుడిగాలిని ముందు పంపితే ఆ సుడిగాలులకి భయపడి పిట్టగోడలు పారిపోయాయి . అయినా కళ్ళెందుకో అప్పటివరకు ఆ వంకర రాళ్ళ ప్రమాణాల వైపుకు , సత్యాన్ని అంగీకరించని పిట్టగోడల వైపే చూసాయి గాని ఇక దాడి తట్టుకోలేని సమయంలో కొండల వైపుగా ఆకాశం వైపు కనులేత్తాయి .

సహాయం ఆ కొండల వైపునుంచే రావాలని వడపోసిన కన్నీళ్ళని మూటకట్టి హృదయాన్ని ఆకాశం లోని తీర్పరి వైపు విసిరింది . అంతే ఆకాశాన్నంటే కొండలు నడుస్తూ వచ్చి నా చుట్టూ నిల్చున్నాయి కోటగా మారాయి ,నాకు ఆశ్రయ దుర్గం అయ్యాయి .
అప్పుడు కళ్ళు సాక్షపు సంతకాన్ని కన్నీళ్ళతో చేస్తూ - " కీర్తనలు 118:8 మనుష్యులను నమ్ముకొనుటకంటె యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు.-" అని మళ్లోసారి వాక్యాన్ని నెమ్మదిగా నెమరెస్తూ జీర్నిన్చుకున్నాయి . ఇప్పుడు ఆ పిట్ట గోడలను చూసి ధైర్యంగా -
-"కీర్తనలు 62:2 ఎత్తయిన నాకోట ఆయనే, నేను అంతగా కదలింప బడను. ఎన్నాళ్లు మీరు ఒకనిపైబడుదురు? "

-"" కీర్తనలు 31:3 నా కొండ నాకోట నీవే నీ నామమునుబట్టి త్రోవ చూపి నన్ను నడిపించుము నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే."- అని గాన మాలపిస్తూ ..

-"కీర్తనలు 27:1 యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునైయున్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును? యెహోవా నా ప్రాణదుర్గము, ఎవరికి వెరతును?
మీకా 7:8 నా శత్రువా, నామీద అతిశయింపవద్దు, నేను క్రిందపడినను, తిరిగి లేతును; నేను అంధకారమందు కూర్చున్నను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. " అని విశ్వాసంతో వాగ్దానాలను స్వతంత్రించు కున్నా .
-------------------- (17/4/2013) by Mercy Margaret -------------------